Ακύρωσε πρόστιμα για αυθαίρετη βοσκή η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας - Οι αποφάσεις

Στην ακύρωση τριών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας με τις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα για αυθαίρετη βοσκή σε κτηνοτρόφους της περιοχής μας προέβη η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας,...καθώς έκρινε ότι δεν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία για την επιβολή τους. Ειδικότερα:

1. Αποδέχεται την από 27-10-2015 προσφυγή των Ν. και Κ. Τ., και ακυρώνει την αριθμ. 271/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας, αναφορικά με την επιβολή προστίμου αυθαίρετης βοσκής στις βοσκήσιμες δημοτικές εκτάσεις της Τοπικής Κοινότητας Φλαμπουρεσίου, διότι:

• «Στο Δήμο Καλαμπάκας, όπως προκύπτει και από το αρχείο της Υπηρεσίας μας, δεν έχει γίνει καθορισμός, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου των θέσεων και της έκτασης που θα χρησιμοποιείται από τους κτηνοτρόφους, του αριθμού των ζώων που θα εισάγει ο καθένας στις βοσκές, στοιχείο υποχρεωτικό σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Β.Δ/τος, οπότε δεν δύναται να επιβληθεί πρόστιμο για αυθαίρετη βοσκή, καθώς δεν έχει γίνει ο καθορισμός των θέσεων των κτηνοτρόφων».

• «Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας συγκρότησε την προβλεπόμενη τριμελή επιτροπή ελέγχου, αλλά από τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ. 271/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τα συνημμένα σ΄ αυτήν έγγραφα, προκύπτει ότι:
α) Στην τριμελή επιτροπή δεν προσκλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος Α.Π.,
β) Οι προσφεύγοντες δεν εκλήθησαν να εκφράσουν τις απόψεις.
γ) Δεν προκύπτει η λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση των βοσκών και τους δικαιούμενους δημότες».

2. Αποδέχεται την από 3-11-2015 προσφυγή του Δ. Δ. και ακυρώνει την αριθμ. 272/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας, αναφορικά με την επιβολή προστίμου αυθαίρετης βοσκής λόγω εισαγωγής ζώων, σε βοσκότοπο που ορίζεται μεταξύ των δημοτικών σφαγείων και ποτίστρας της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπάκας, διότι:

• «Στο Δήμο Καλαμπάκας, όπως προκύπτει και από το αρχείο της Υπηρεσίας μας, δεν έχει γίνει καθορισμός, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου των θέσεων και της έκτασης που θα χρησιμοποιείται από τους κτηνοτρόφους, του αριθμού των ζώων που θα εισάγει ο καθένας στις βοσκές, στοιχείο υποχρεωτικό σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Β.Δ/τος, οπότε δεν δύναται να επιβληθεί πρόστιμο για αυθαίρετη βοσκή, καθώς δεν έχει γίνει ο καθορισμός των θέσεων των κτηνοτρόφων».

• Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας συγκρότησε την προβλεπόμενη τριμελή επιτροπή ελέγχου, αλλά από τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ. 272/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τα συνημμένα σ΄ αυτήν έγγραφα, προκύπτει ότι:
α) Στην τριμελή επιτροπή δεν προσκλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος Α.Π.,
β) Οι προσφεύγοντες δεν εκλήθησαν να εκφράσουν τις απόψεις.
γ) Δεν προκύπτει η λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση των βοσκών και τους δικαιούμενους δημότες».

3. Αποδέχεται την από 3-11-2015 προσφυγή του Α.Κ. και ακυρώνει την αριθμ. 273/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας, αναφορικά με την επιβολή προστίμου αυθαίρετης βοσκής για παράνομη είσοδο στο βοσκότοπο της θέσης «Μνήμα (Ποτίστρα)» της Τ.Κ. Κλεινού, διότι:

• Αναρμόδια το Συμβούλιο της Τ.Κ. Κλεινού, προέβη στη λήψη της αριθμ. 11/2015 απόφασης σχετικά με τον περιορισμό των ορίων βοσκοτόπου βοσκής ζώων του προσφεύγοντα για πρόληψη και καταστολή μεταδοτικών νοσημάτων, αφενός γιατί αποτελεί αρμοδιότητα του Αγροτικού Κτηνιατρείο Καλαμπάκας η επιβολή των όποιων κυρώσεων και αφετέρου οι όποιες σχετικές αρμοδιότητες ασκούνται αποκλειστικά από το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν.

• Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας συγκρότησε την προβλεπόμενη τριμελή επιτροπή ελέγχου, αλλά από τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ. 273/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τα συνημμένα σ' αυτήν έγγραφα, προκύπτει ότι:
α) Ο προσφεύγων δεν εκλήθη στην συνεδρίαση του Δ.Σ. για να εκφράσει τις απόψεις του
β) Στην τριμελή επιτροπή δεν προσκλήθηκε το τακτικό μέλος Α.Π.
γ) Δεν προκύπτει η λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση των βοσκών και τους δικαιούμενους δημότες.
δ) Ο ορισμός του βοσκοτόπου για τα ζώα του προσφεύγοντα, για περιορισμό μεταδοτικών ασθενειών, ορίστηκε από επιτροπή που συγκροτήθηκε βάσει των διατάξεων του Β.Δ. της από 26-3/24-4-1936, επομένως οι όποιες κυρώσεις έπρεπε να επιβληθούν στον προσφεύγοντα είναι αυτές που προβλέπουν οι διατάξεις αυτού και όχι του Β.Δ. της από 24-9/20-10-1958.

 

 

Facebook Twitter Google Plus