Αναρτήθηκαν τα ονόματα για τα προγράμματα κατασκηνώσεων του ΟΑΕΔ

Αναρτήθηκαν σήμερα τα προσωρινά μητρώα δικαιούχων και παρόχων και οι προσωρινοί πίνακες αποκλειοµένων, στο πλαίσιο του προγράµµατος διαµονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2016, όπως ανακοίνωσε η ∆ιεύθυνση Ασφάλισης του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕΔ).

Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής έχουν δικαίωµα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσµάτων των προσωρινών μητρώων και πινάκων από την 1η Ιουνίου έως τις 3 Ιουνίου και ώρα 23:59. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο, µέσω της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr).

Δικαιούχοι

Προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων - Εργαζομένων
Προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων - Ανέργων
Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

Πάροχοι

Προσωρινό Μητρώο Παρόχων

 

 

Facebook Twitter Google Plus