Κατάταξη υπαλλήλων Ο.Τ.Α. ΔΕ χωρίς απολυτήριο

Την άμεση κατάταξη σε µισθολογικά κλιµάκια υπαλλήλων, που διορίστηκαν ή µετατάχθηκαν στη ∆.Ε. κατηγορία, χωρίς απολυτήριο Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αλλά µε απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή µε τον απαιτούµενο από τις οικείες διατάξεις χρόνο εμπειρίας, ζητά με εγκύκλιό του, προς Δήμους και Περιφέρειες, ο Υφυπουργός ΕΣ.Δ.Α., Γιάννης[...]

 

 

Facebook Twitter Google Plus