Προσλήψεις 4 ατόμων για την πυροπροστασία

Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένους χρόνου, δίμηνης διάρκειας, προχωρά ο Δήμος Τρικκαίων για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας. Συνολικά θα προσληφθούν τέσσερα (4) άτομα στις παρακάτω ειδικότητες:

– Οδηγοί αυτοκίνητου (Δίπλωμα : Επαγγελματικό Γ΄ με ΠΕΙ) (2)

– Χειριστής διαμορφωτή γαιών (GRADER) (Άδεια χείριστου : A’ ΟΜΑΔΑΣ -3ης Ειδικότητας 3.5 σύμφωνα με το Π.Δ 113/12) η'(Αδ. Χειρ.: ΟΜΑΔΑ Ζ΄ ΤΑΞΗ Γ’ σύμφωνα με το Π.Δ 22/76) (2)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αυτοπροσώπως να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος (από 4/8/2016 μέχρι και 8/8/2016 ), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία του Δήμου Τρικκαίων, Τμήμα Προσωπικού & Οργάνωσης (Δ/νση: Ασκληπιού 18, τηλ: 2431351182).

 

 

Facebook Twitter Google Plus