Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την ανάθεση, µε κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ»

Ο Δήμος Μετεώρων, προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση, µε κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ», µε προϋπολογισμό 967.741,94 € χωρίς ΦΠΑ...Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών (ποσά µε δαπάνες εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα):
• Χωµατουργικά-Καθαιρέσεις: 76.410,69 €
• Τεχνικά: 444.663,75 €
• Εργασίες πρασίνου: 172.752,00 €
• Ηλεκτροµηχανολογικά: 251.295,73 €

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία την Τρίτη 04-09-2018 και ώρα 10:00, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήµατος.

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 19.354,85 € και ισχύος τουλάχιστον έξι (6) µηνών και 30 ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού.

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εννέα µήνες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με το υπό μελέτη έργο ο Δήμος Καλαμπάκας, προτίθεται να προβεί σε αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στην πόλη της Καλαμπάκας. Οι διαμορφώσεις-αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, συνοψίζονται ως παρακάτω:

1. Κατασκευή πάρκου στο Ο.Τ. 187

Στην υπό ανάπλαση περιοχή του Ο.Τ. 187, προτείνεται η δημιουργία ενός δημόσιου πάρκου, που στοχεύει πόλο έλξης και χώρο αναψυχής για τους δημότες της Καλαμπάκας και όχι μόνο. Αποτελείται από έναν περιφερειακό και έναν κεντρικό άξονας «κυκλοφορίας», μια κεντρική πλατεία που σηματοδοτείται από μια «φυτεμένη ράμπα», τμήμα της οποίας στεγάζει χώρους υγιεινής, και μια περιφραγμένη παιδική χαρά στην καρδιά του πάρκου.

Αυτόματα προκύπτουν οι ζώνες πρασίνου και παράλληλα εντάσσονται μια υπαίθρια σκακιέρα, ένας χώρος άθλησης ενηλίκων, ένας στεγασμένος χώρος για τραπέζια επιτραπέζιας αντισφαίρισης (ping-pong) και μια μικρή πλατεία ελλειψοειδούς κάτοψης στο ψηλότερο σημείο του τεχνητού λόφου νοτιοανατολικά.

2. Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Σιδηροδρόμου

Προτείνεται η ανακατασκευή των πεζοδρομίων αριστερά και δεξιά της οδού Σιδηροδρόμου μήκους 200,00 μ περίπου από την είσοδο της πόλης Καλαμπάκας (οδός Πίνδου) έως την πλατεία Ρήγα Φεραίου. Το πλάτος του οδοστρώματος διατηρείται σταθερό 9,00 μ και τα πεζοδρόμια διαμορφώνονται με το υπάρχον πλάτος 2,50 μ εκατέρωθεν, ενώ κατασκευάζεται αυστηρά λωρίδα όδευσης τυφλών και ράμπες για ΑΜΕΑ.

Η πλακόστρωση που προτείνεται θα είναι από κυβόλιθους χρωματικής απόχρωσης γκρι και ίδιων διαστάσεων (0,10x0,10x0,06 m), σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, η λωρίδα όδευσης τυφλών κατασκευάζεται με πλάκες πλάτους 0,30 μ διαφορετικής υφής και χρώματος από το δάπεδο του πεζοδρομίου και τα υπάρχοντα παλαιωμένα σιδηρά καλύμματα φρεατίων και οι εσχάρες υδροσυλλογής, θα αντικατασταθούν με νέα από ελατό χυτοσίδηρο.

Επιπλέον προβλέπεται η εγκατάσταση δικτύου οδοφωτισμού με φωτιστικά τύπου LED, όμοια με τα υπάρχοντα φωτιστικά της οδού Τρικάλων.

3. Διαμόρφωση σκαλοπατιών οδού Σκαρλάτου

Βασική παρέμβαση αποτελεί η αισθητική αποκατάσταση των σκαλοπατιών της οδού Σκαρλάτου σε συνέχεια του πεζόδρομου έμπροσθεν της Κωστάντειου Σχολής, τα οποία οδηγούν στον δρόμο προς τον Ιερό Ναό Παναγίας Καλαμπάκας και ο ηλεκτροφωτισμός του πεζόδρομου.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται επικάλυψη των σκαλοπατιών εκ σκυροδέματος με σχιστόπλακες κανονικού σχήματος, χρώματος γκρι ώστε να υπάρχει εναρμόνιση με τον περιβάλλοντα χώρο και το φυσικό περιβάλλον, επένδυση των παράπλευρων προεξέχοντων στοιχείων σκυροδέματος με κτιστή αργολιθοδομή μιας ορατής όψης και τοποθέτηση χειρολισθήρα για τη διευκόλυνση της κίνησης των πεζών καθώς και τοποθέτηση δίφωτων φωτιστικών παραδοσιακού τύπου.

4. Αναβάθμιση παιδικής χαράς Καλοστύπη & Αναλήψεως Ο.Τ. 287

Ο εξοπλισμός που έχει επιλεγεί περιλαμβάνει ποικιλία δραστηριοτήτων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ηλικιακών ομάδων, όπως π.χ. κούνιες και αμμοδόχο για νήπια (έως 4 ετών), αλλά και τραμπάλες, κούνιες και σύνθετο όργανο για παιδιά ηλικίας έως 12 ετών.

Ο περιβάλλων χώρος της Παιδικής χαράς θα διαμορφωθεί κατάλληλα με την πλακόστρωση των περιμετρικών πεζοδρομίων αλλά και την πέτρινη επένδυση του περιμετρικού τοιχίου επί της οδού Αντ. Καλοστύπη.

Η είσοδος από την οδό Αναλήψεως θα διαμορφωθεί κατάλληλα με ράμπα ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση Α.Μ.Ε.Α. στο χώρο των παιχνιδιών.

 

 

Facebook Twitter Google Plus