Τι απαντά το ΥπΑΑΤ για τις αποζημιώσεις από ζηµιές από αγριογούρουνα σε καλλιέργειες της Π.Ε. Τρικάλων

Ο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Γ. Λαµπρούλης, Θ. Παφίλης και Κ. Στεργίου, σημειώνει τα παρακάτω αναφορικά με τις αποζημιώσεις από ζηµιές από αγριογούρουνα σε καλλιέργειες της Π.Ε. Τρικάλων:...«Όσον αφορά στις ζημιές που προξενούνται από επιδροµές αγριογούρουνων σε καλλιέργειες, σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α., ο οποίος εκδόθηκε σε εφαρµογή του ν. 3877/2010 (Α΄160), καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. οι ζηµιές που προξενούνται από επιδροµές αγριογούρουνων σε καλλιέργειες περιοχών, οι οποίες προστατεύονται από τη συνθήκη RAMSAR.

Η περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Τρικάλων δεν προστατεύεται από τη συνθήκη RAMSAR. Ως εκ τούτου, οι ζηµιές που τυχόν προξενούνται σε καλλιέργειες της εν λόγω περιοχής από επιδροµές αγριογούρουνων, δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α.

Ωστόσο, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, που είναι οι εµπλεκόµενοι φορείς, βρίσκονται σε συνεργασία µεταξύ τους για την αντιµετώπιση του φαινοµένου των καταστροφών που προξενούνται σε ζωικό κεφάλαιο και σε φυτική παραγωγή από τα άγρια ζώα, συµπεριλαµβανοµένου και του αγριογούρουνου, τόσο σε επίπεδο πρόσληψης όσο και σε επίπεδο αποζηµιώσεων.

Όσον αφορά στην ένταξη νέων κινδύνων στην ασφαλιστική κάλυψη που παρέχει ο ΕΛ.Γ.Α., σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο (ν. 3877/2010), οποιαδήποτε τροποποίηση, συµπλήρωση, επέκταση των υφιστάµενων καλύψεων του ΕΛ.Γ.Α. που προβλέπονται στους Κανονισµούς του, έχει ως προαπαιτούµενα την εκπόνηση µελετών και την εν συνεχεία υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς τον Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ).

Ειδικότερα, προκειµένου να ενταχθεί ένας νέος κίνδυνος στην ασφαλιστική κάλυψη που παρέχει ο ΕΛ.Γ.Α., θα πρέπει:

α) να προηγηθεί εκπόνηση επιστηµονικής µελέτης,

β) να διενεργηθεί αναλογιστική µελέτη, στην οποία, εκτός των άλλων, θα πρέπει να καθορίζονται το ύψος της δαπάνης και ο τρόπος κάλυψής της-αλλαγή ασφαλίστρου και

γ) να εκδοθεί κατόπιν Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Oικονοµικών & Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, όπου θα καθορίζονται ο χρόνος έναρξης και οι όροι κάλυψης των κινδύνων που δεν περιλαµβάνονται στους Κανονισµούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α.

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι η εν λόγω διαδικασία απαιτεί µελέτη τεχνική και οικονοµική για τις επιπτώσεις τόσο στις ασφαλιστικές εισφορές όσο και στη βιωσιµότητα του δηµοσίου συστήµατος γεωργικών ασφαλίσεων.

Τέλος, επισηµαίνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α., στο πλαίσιο της αλλαγής του Κανονισµού του, έχει δώσει τη δυνατότητα, µέσω της ιστοσελίδας του, να κατατεθούν προτάσεις επί του υπάρχοντος Κανονισµού από παραγωγούς, φορείς, οµάδες και συνεταιρισµούς, προκειµένου να ληφθούν υπόψη, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία που θα προκύψουν από τη νέα αναλογιστική µελέτη, µε σκοπό την ένταξη νέων κινδύνων στην ασφαλιστική κάλυψή του, υλοποιώντας, µε αυτόν τον τρόπο, ένα µόνιµο αίτηµα του αγροτικού κόσµου.»

 

 

Facebook Twitter Google Plus