Παράταση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Τρικάλων

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Έχοντας υπόψη: 1. Την από 14-02-2018 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER, η οποία εγκρίνει την παρούσα πρόσκληση της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε., προς τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή αιτήσεων στήριξης. 2. Το με αρ. πρωτ. 1017/25-05-2018 […]

 

 

Facebook Twitter Google Plus