Συνεταιριστικό μοντέλο στον πρωτογενή τομέα και οικονομική κρίση

Η όρεξη για σκληρή δουλειά και το προσωπικό κίνητρο, αποτελούν τα συστατικά που φτιάχνουν την καλύτερη συνταγή για την επιτυχία. Με πυξίδα την εξωστρέφεια ως κυρίαρχο ζητούμενο για τις ελληνικές επιχειρήσεις, το συνεταιριστικό μοντέλο σε πολλές περιπτώσεις γνώρισε την αποθέωση της ελληνικής γης η οποία μας προσφέρει γενναιόδωρα τους καρπούς της!...Τι είναι λοιπόν Συνεταιρισμός; Είναι μία αυτόνομη ένωση προσώπων που συγκροτείται για την αντιμετώπιση κοινών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεών τους διαμέσου μίας συν ιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης. Η ομάδα των ανθρώπων και οι κοινές ανάγκες αποτελούν τα συστατικά δημιουργίας ενός συνεταιρισμού.

Η λειτουργία ενός συνεταιρισμού αποφέρει διάφορα οφέλη για τα μέλη της και καθώς εστιάζω στο συνεταιριστικό μοντέλο του πρωτογενούς τομέα, τα οφέλη για τους αγρότες ποικίλουν όπως: προμήθεια των υλών σε δίκαιες τιμές και επίτευξη οικονομάς κλίμακας. Ο συνεταιρισμός προσαρμόζεται στις κοινωνικές ανάγκες της χώρας ή της κοινωνίας που δραστηριοποιείται ενώ προσφέρει ανθεκτικότητα σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Επίσης, η διάθεση των αγαθών γίνεται σε λογικές τιμές και η διαχείριση είναι δίκαιη. Η πρόσβαση στις αγορές είναι καλύτερη και έτσι διαμορφώνεται προστιθέμενη αξία. Τέλος, η σχέση με τα πιστωτικά ιδρύματα είναι δίκαιη με ικανοποιητικές αποδόσεις και επιτόκια.

Οι χώρες με την μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή σε συνεταιριστικά σχήματα προέρχονται από τον ευρωπαϊκό χώρο, τις χώρες της Σκανδιναβίας, την Ιρλανδία και την Ελβετία. Το συνεταιριστικό μοντέλο βασιζόμενο στις αρχές του και στα δικά του μέσα (οικονομικοί πόροι και δίκτυο υποστήριξης) είναι ευέλικτο και καινοτόμο στη διαχείριση αναδιαρθρώσεων σε βάθος χρόνου και δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Η κρίση συνέβαλε ακόμη περισσότερο στην υιοθέτηση προσεγγίσεων για την οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα των συνεταιρισμών. Έχουν βαθιές τοπικές ρίζες και προωθούν την βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας και επίτευξη του γενικού συμφέροντος. Επενδύουν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με συνεχή επαγγελματική κατάρτιση.

Ανεπιφύλακτα το συνεταιριστικό μοντέλο μπορεί να αποτελέσει μία από τις πλέον ουσιαστικές λύσεις σε περιόδους οικονομικών κρίσεων αντιμετωπίζοντας ακόμη και τις πιο δύσκολες συγκυρίες πετυχαίνοντας οικονομίες κλίμακας.

Εγκυκλοπαιδικά να αναφέρουμε ότι η 1η πετυχημένη προσπάθεια συνεταιρισμού στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε στον Αλμυρό Βόλου με την ίδρυση αγροτικού συνεταιρισμού.

Σπυρίδων Δημ. Νικολογιάννης
Οικονομολόγος MSc

 

 

Facebook Twitter Google Plus