Πρόσκληση στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής στις 9-3-21

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π.

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-9-2020,  77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 4135/25-9-2020 Τεύχος Β΄

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 5η/2021 δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco Webex, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στις 9  Μαρτίου 2021, ημέρα  Τρίτη  και ώρα  18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-Έγκριση τευχών δημοπράτησης μελέτης προστασίας & διαχείρισης δημοτικού δάσους Καστανιάς Κοινότητας Καστανιάς, περιόδου 2019-2028.

2.-Έγκριση τευχών δημοπράτησης μελέτης προστασίας & διαχείρισης Δημοτικού δάσους Αμαράντου  Κοινότητας Αμαράντου,  περιόδου 2019-2028.

3.-Έγκριση τευχών δημοπράτησης μελέτης προστασίας & διαχείρισης Δημοτικού δάσους Ασπροκκλησιάς Κοινότητας Ασπροκκλησιάς, περιόδου 2018-2027.

4.-Έγκριση τευχών δημοπράτησης μελέτης προστασίας & διαχείρισης Δημοτικού δάσους Γάβρου Κοινότητας Γάβρου, περιόδου 2019-2028.

5.-Έγκριση τευχών δημοπράτησης μελέτης προστασίας & διαχείρισης Δημοτικού δάσους Αγίου Δημητρίου Κοινότητας Γάβρου, περιόδου 2020-2029.

6.-Έγκριση τευχών δημοπράτησης μελέτης προστασίας & διαχείρισης Δημοτικού δάσους Κλεινού Κοινότητας Κλεινού, περιόδου 2019-2028.

 

 Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

 

(function($){ function bsaProResize() { var sid = "11"; var object = $(".bsaProContainer-" + sid + " .bsaProItemInner__img"); var animateThumb = $(".bsaProContainer-" + sid + " .bsaProAnimateThumb"); var innerThumb = $(".bsaProContainer-" + sid + " .bsaProItemInner__thumb"); var parentWidth = "250"; var parentHeight = "250"; var objectWidth = object.width(); if ( objectWidth < parentWidth ) { var scale = objectWidth / parentWidth; if ( objectWidth > 0 && objectWidth != 100 && scale > 0 ) { animateThumb.height(parentHeight * scale); innerThumb.height(parentHeight * scale); object.height(parentHeight * scale); } else { animateThumb.height(parentHeight); innerThumb.height(parentHeight); object.height(parentHeight); } } else { animateThumb.height(parentHeight); innerThumb.height(parentHeight); object.height(parentHeight); } } $(document).ready(function(){ bsaProResize(); $(window).resize(function(){ bsaProResize(); }); }); })(jQuery); (function ($) { var bsaProContainer = $('.bsaProContainer-11'); var number_show_ads = "0"; var number_hide_ads = "0"; if ( number_show_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeIn(); }, number_show_ads * 1000); } if ( number_hide_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeOut(); }, number_hide_ads * 1000); } })(jQuery);

 

 

Facebook Twitter Google Plus