Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μετεώ-ρων

1a1a11Dimarxeio MeteoronΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 ό-πως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020)...

 

 

Facebook Twitter Google Plus