Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις

O Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Θεσσαλίας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της παραγρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2612/1998 ‘‘Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις’’ (Α’ 112). β. Του Ν. 998 / 1979 ‘‘Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας’’ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με […]

 

 

Facebook Twitter Google Plus