Δίμηνη πρόσληψη ΔΕ Εναερίτη στον Δήμο Μετεώρων

Ο Δήμος Μετεώρων Ν. Τρικάλων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015  και ύστερα από την υπ’ αριθ. 96/2021 (ΑΔΑ:ΨΠΖ446ΜΜΥΗ-ΙΓΓ) απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Μετεώρων,  ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ένα (1) άτομο, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή […]

 

 

Facebook Twitter Google Plus