«Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν»

Του Μητροπολίτου Αυλώνος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ MR.TH ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἑβρ. 9, 11-14 «Χριστός δέ παραγενόμενος ἀρχιερεύς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν διά τῆς μείζονος καί τελειοτέρας σκηνῆς, οὐ χειροποιήτου, τοῦτ’ ἔστιν οὐ ταύτης τῆς κτίσεως, οὐδέ δι’ αἵματος τράγων καί μόσχων, διά τοῦ ἰδίου αἵματος εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τά ἅγια, αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος». (Ἑβρ. 9, 11-12). Ἡ θυσία […]

 

 

Facebook Twitter Google Plus